't Hof Van Commerce

Zonder Niet


Imprimir canciónEnviar corrección de la canciónEnviar canción nuevafacebooktwitterwhatsapp


beh jow vint, 't of van commerce, sjûkloayje
Wederom ne machtigen nummero ip oezne cd "en in izzegem", vint je toch

Zonder moeite, zonder slag, zonder stwôt
zonder effort, zonder geld, zonder liefde
zonder genegenheid, zonder chanse, zonder compassie zonder bladjes, zonder toebak, zonder weed
zonder niet, zonder niet, zonder nie-ie-ie-ie-iet

'k zitt'ip't dak van de wèreld en 'k kieke noa beneent
'k vollo d'rof, recht ip myn mûle
'k springe rechte, 't doe gin zjir
of toch niet mjir dan ne marble teegn joene kop
ofgedropt van ip 100 mèters wôgte, de dwôgte in myn kele, volt best da te verelpne, de skelpne van sportmann'n zyn ol gin avanse
teegn myn offensief, ge grakt'er mô vanof me chance
't e nie omda'j canc'èt daj 't verre goa bringn, 'k kanne zingn
lik bûstik en bradworst, dommestiek verlossn van de dagelikse dingn die u bezig ôudn tut verveelns toe
't è genoeg gewist, myn lyk wèrd'ipgevist ût de voart
myn zwoart versloat veel antagonistn, 't kan nie missn
da'n ol d'mc's van belgië, benauwd zyn van ik
mc pistolee in een vroeger incarnoatie, in een vôrig leevn
't e woa, 'k è ier nog gewist
oner nen andern noame, 'k è ier nog gewist
'k kanne nie zeggn da 'k mie skoame
voe de maniere woarip da kik oll'obstakels executere, 'k passere
an de revue van d'mc's die d'annaaln van de geskiedenisse goan ingoan
'k lwôpe verloan, è'j mie vertoan?
Of moe'k mynzelvn nog ne kjir eraaln?
Of moe'k der nog nen boas van de hiphop bie aaln?

Zonder moeite, zonder slag, zonder stwôt
zonder effort, zonder geld, zonder liefde
zonder genegenheid, zonder chanse, zonder compassie
zonder bladjes, zonder toebak, zonder weed
zonder niet, zonder niet, zonder nie-ie-ie-ie-iet

weh, ik weete de legende van de goe mc's
dus kom môr ol een bitje dichtre, ik ben de stichtre
van de nieuwe loge, 't perkament zit in de zwarte koffer
'k ben een minselyk offer
ik ben de ridder van der gloazne salongtafel
en myn princesse bakt ne wafel
Ôk gedoan è me zwemm in de vyver van 't kastjil d'interpretoatie van een ongezien taferjil
ip myne grond, ip myn perjil
wèr'tre gefjist
we drinkn en we smwôren en we eetn om ter mjist
En achternoa springe'k ip myn pèrd
'k doe myn langkoar nwoi nie in ni stèrt
'k zwèr'et en 'k èr'et oe'j mie bedient lik god in Vrankriek. Kiek mô nô dommestiek
oet ie me zyn lanse ol zyn teegnstanders versloat
mô 't e doarover nie da 't goat
Ik ben Flyp Cauw'lier, noem mie nwoi gin skytpapier
Ge ziet da toch van ier, 'k transformeer'in ne vampier
En 'k byt'in joene nekke
en ôut een bitje zjir'toet zyn 't u spiern da 'k verekke
en u bloed da 'k oflekke
'k vliege were weg noa de grotte in 't kastjil:
ik ben nû voldoan en gie zy'nie mji gjil
'k ange me myn wôft noa beneen an de plafong
'k voll'ôzzô in sloape en da zonder pardong

Zonder moeite, zonder slag, zonder stwôt, zonder effort, zonder geld, zonder liefde, zonder genegenheid, zonder chanse, zonder compassie, zonder bladjes, zonder toebak, zonder weed, zonder niet, zonder niet, zonder nie-ie-ie-ie-iet

Aha, dikkers da 'k ik drwôme, 'k zitte 'k ik in bedde
ge kent da wel, 'k wille wel mô 'k kanne niet
In myn drwômm ben 'k lwôm mô 't es een feit
da'j in de realiteit nie moe noaspreekn voazn me jolijt
'k rie me pèrd en karre deur den bus
't es ol loate mô 'k ben der wel gerust in
'k ben gin kwoad verwachtende
'k zie een poar overnachtende spinn'n
't onheil kan beginn'n
de grond goat oopn, 't kom ne zômbe ût
'k pakke myne zak, myn ninje stokken d'rût
en in ne flût e de zombie nog dwôder
myn ego were grwôdre
't es een twad te zeggne me diene stoefer van Cauw'liers
en mô weetn me vampiers
Ik è actie nwôdig lik brwôt of 'k goa dwôd
onder de grond, 'k droaie rond
ô'k an de kassa van de winkle toekomme, godverdomme
'k begunne te rapp'n, ge moe ze zien kiek'n lik nen ont ip 'n zieke koe
'k kieke een bitje toe oe vanachter de zjaloezie
de mins'n of te loern mô ze zien mie nie stoan
En toch ben 'k ier aanwezig, begun mie mô te vreezne
't es ier niemand veilig keun'j de woarskuwinge nie leezn
ip 't bord vwô myn deure ô'k den ôto wegsteure
noa d'n bwôrd van d'n afgrond
dommestiek is ongezond?

Zonder moeite, zonder slag, zonder stwôt
zonder effort, zonder geld, zonder liefde
zonder genegenheid, zonder chanse, zonder compassie zonder bladjes, zonder toebak, zonder weed
zonder niet, zonder niet, zonder nie-ie-ie-ie-iet

Canciones más vistas de