Moonlight

Ergo Sum

Imprimir canciónEnviar corrección de la canciónEnviar canción nuevafacebooktwitterwhatsapp

Nie widzê...
bo wzrok zamyka mi oczy duszy.
Bo w g³owie....
jak kruk pilnuje i myœli pl¹cze
Bym nie wyrzek³a nic.

A ja i tak
s³owa oblec w skórê chcê
I pokazaæ Ci, jakimi s¹.

¯eby cia³o twoje
odczuæ mog³o je.
Opowiedzieæ historiê nasz¹

Moimi oczami

Historiê ¿ycia, nie poznanego.

Tak gor¹co jest i wiesz jak jest,
Gdy patrzysz na mnie
I prosisz by dla Ciebie by³o
co mo¿na (by³o kiedyœ) wzi¹æ.

Za póŸno ju¿ na ¿al.

(Za ma³o pewnoœci i strach. Droga moja przesz³a obok)

I can't see 'cause it closes my sight
my soul eyes in my head
as crow keeps watching
and my thoughts tangles
for me to say nothing

I anyway
want to cover words in skin
show you them
what they are like

To make your body
feel them very close
I wanna tell you our story
with my eyes
the story of life
you've never had

So hot
and how it is you know
when you watch me
and want me to give you something
you could take
too late for our grief


Autor(es): Konarska / Potasz