Le'ehov (2)

Imprimir canciónEnviar corrección de la canciónEnviar canción nuevafacebooktwitterwhatsapp

Ha'ahavah zeh/hi hamabat zeh ha'einaim
ve'lo yish'tof otah lo nahar ve'lo mayim
hi chazakah misela vehar bazelet
k'shehi tavo p'tach lah et hadelet

Latet et haneshamah zeh le'ehov
lomar milah chamah/tovah zeh le'ehov
gam k'shehashamaim be'afor
tamid yeshnah tikvah vegam or

(Arabic part)

Latet mibli lach'shov zeh le'ehov
lihyot muchan lechol zeh le'ehov
k'shehaprutah einenah gam lis'rod
ki Elohim yiten od va'od

Ha'ahavah hi matanah me'El Shamaim
ve'hi tapil chomah al eretz ve'apaim
tihyeh tovah hi lechosim
betzel knafeiha
uviv'rachah tif'tach et she'areiha

Ochal pat lechem ve'esva mimabatah
melach umayim ahavah kayayin
emtza tamid nechamah beshalvatah