Bridges: The Best of the Private Music Recordings

Bridges: The Best of the Private Music Recordings - Ravi Shankar
 • 1 Sandhya Raga
 • 2 Chase
 • 3 West Eats Meat
 • 4 Ragas In Minor Scale
 • 5 Tarana
 • 6 Tana Mana
 • 7 Sadhanipa
 • 8 Friar Park
 • 9 Reunion
 • 10 Prashanti
 • 11 Shanti-Mantra