The Ravi Shankar Collection: In San Francisco (Live)

The Ravi Shankar Collection: In San Francisco (Live) - Ravi Shankar
  • 1 Raga Bhupal Todi
  • 2 Spoken Introduction
  • 3 Tabla Solo in Shikhar Tal
  • 4 Spoken Introduction 2
  • 5 Dhun