Ays Khoskere Dzes

Ays Khoskere Dzes - Marina
  • 1 Ays Khoskere Dzes
  • 2 Chvogh Trchuner
  • 3 Ergir Tavigh
  • 4 Haram Da
  • 5 Archunkot Achkerov
  • 6 Ana Yalli
  • 7 Asa Du Ur Es
  • 8 Nare Yar
  • 9 Siro Patmutyun
  • 10 Xachvogh Champaner