Kasatchok Superstar (The Song) - EP

Kasatchok Superstar (The Song) - EP - Russkaja
  • 1 Kasatchok Superstar (Short Cut)
  • 2 Znai Zenu
  • 3 Kasatchok Superstar (Full Version)
  • 4 Taiga Horseback (Remix)