't Merretkoer

Merie-Jose


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp


Dao höbste Merie-Jose
Ze welt weer naor hoes
Mèr iech zegk häör eeder week: iech bring diech neet thoes
Iech bin mèt mien vrun op stap
Dus laot miech mèt rös
Vraog 't aon iemes aanders
Of pak diech gewoen de bös

Dao höbste Merie-Jose
Ze welt weer naor hoes
Mèr iech zegk häör eeder week: iech bring diech neet thoes
Iech bin mèt mien vrun op stap
Dus laot miech mèt rös
Vraog 't aon iemes aanders
Of pak diech gewoen de bös

Eeder week 't zelfde leed
Zie welt altied (obbins) nao hoes
Iech bin miech aon 't ammezere en dus bring iech diech neet thoes
Iech zegk daan tege häör, mien keend
Zeuk 't zelf mer oet
Aanders wel iech diech neet mie mèt…….
En daan maak iech 't oet

Dao höbste Merie-Jose
Ze welt weer naor hoes
Mèr iech zegk häör eeder week: iech bring diech neet thoes
Iech bin mèt mien vrun op stap
Dus laot miech mèt rös
Vraog 't aon iemes aanders
Of pak diech gewoen de bös

Iech weur daor noe zoe meuj vaan
Dat gezeiver eeder week
Ze weit;iech gaon häör neet bringe en toch raak zie (weer) vaan streek
Iech höb häör ooch gezag
José, dit is de lèste kier
Es diech miech zoe bleifs bekroepe
Gaon iech zoonder diech aon de zwier

Dao höbste Merie-Jose
Ze welt weer naor hoes
Mèr iech zegk häör eeder week: iech bring diech neet thoes
Iech bin mèt mien vrun op stap
Dus laot miech mèt rös
Vraog 't aon iemes aanders
Of pak diech gewoen de bös

Dao höbste Merie-Jose
Ze welt weer naor hoes
Mèr iech zegk häör eeder week: iech bring diech neet thoes
Iech bin mèt mien vrun op stap
Dus laot miech mèt rös
Vraog 't aon iemes aanders
Of pak diech gewoen de bös

The most viewed

't Merretkoer songs in September