Kate Bush

Mna Na h'Eireann


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp


Ta bean in Eirinn a phronnfadh sead damh is mo shaith le n-ol
Is ta bean in Eireann is ba bhinne leithe mo rafla ceoil
No seinm thead; ata bean in Eirinn is niorbh fhearr lei beo
Mise ag leimnigh no leagtha i gcre is mo tharr faoi fhod

Ta bean in Eirinn a bheadh ag ead liom mur bhfaighfinn ach pog
O/ bhean ar aonach, nach ait an sceala, is mo dhaimh fein leo;
Ta bean ab fhearr liom no cath is cead dhiobh nach bhfagham go deo
Is ta cailin speiriuil ag fear gan Bhearla, dubhghranna croin.

Ta bean a dearfadh da siulann leithe go bhfaighinn an t-or,
Is ta bean 'na leine is is fearr a mein no na tainte bo
Le bean a bhuairfeadh Baile an Mhaoir is clar Thir Eoghain,
Is ni fhaicim leigheas ar mo ghalar fein ach scaird a dh'ol.


Writer/s: Se

The most viewed

Kate Bush songs in June