Moonlight

Zapach

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

cofnij siê,
wypowiedz znów
imiê me.
Spróbuj dziœ przypomnieæ sobie
Moj¹ twarz.

Ba³am siê twych s³ów
Wkrêca³y siê w g³owê m¹
Ba³am siê twoich r¹k
Oplata³y mnie
Ze wszystkich stron

Powiedz mi
Jak teraz graj¹
Myœli twe
Spróbuj znów
Otworzyæ oczy
ZnaleŸæ siê

Zapach ten
Zwietrza³ ju¿
Wierzê, ¿e nigdy ju¿
Nie zawróci mnie
Z tej drogi

Please get back
say one more time
my name
and try it now
remind yourself
my face

I was scared
of your words
they twisted in
in my head
I was scared
of your hands
they were reaching me
from everywhere

Tell me now
how your thoughts
are playing now
try again
open your eyes
and find yourself

Now that scent
has fade away
I believe
from my way
it won't turn me back
never again


Writer/s: Kazmierski / Konarska / Kutys / Podciechowski