Pato Fu

Made in Japan

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp


Ningemwa imamade osoroshimeni attekita
Atsui genbakuo hitoride uketa Nippon
Yokute yasukute kireina shouhinwo

Sekaini utteiru,
Genbaku no adao kaeshiteiru
Honmonono amerikaseino amplio

Akete bikkuri,
Hotondono buhinwa nihonsei

Watashi wa omotta no aa shikataganai

Made In Japan! Doo-doo-doo-doo-doo...
Made In Japan! Doo-doo-doo-doo...
Made In Japan! Doo-doo-doo-doo-doo,
Doo-doo-doo, doo-doo-doo,
Doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doooooo-doo!

Projekuto-niwa himitsuga-aru
Korewa nasa-ga kaiketsu-suru
Korede watashiwa anshinda,
Nasa-wa itsumo watashitati-no yokoni tsuiteiru

Made In Japan! Doo-doo-doo-doo-doo...
Made In Japan! Doo-doo-doo-doo...
Made In Japan! Doo-doo-doo-doo-doo,
Doo-doo-doo, doo-doo-doo,
Doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doooooo-doo!

Korede watashiwa anshinda,
Nasa-wa itsumo watashitachi-no yokoni tsuiteiru


Writer/s: ULHOA, JOAO DANIEL / MIOSHI, ROBINSON