Sarah Brightman

Stand Alone (Vocalise)

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp


Kyi sana hikari ka
Ayuane mishiwate rasu
Kipo hono tsupomi ka
Torukomo mitsume kyi ka

Mayuni naya puhono
Hito watsuyusa motsu karukara
Ume wo miyu
Ritoshite kapi katsu
Hichitono kumawa nezashi

Hanatato ayuhuda
Ano hino michi wasakasu
Hitori no hinori ka
Kokoro no sumae umu ko

Sora ichi wo hirogi
Murisu soko hikari atsumeke
Tomone chodoki ko harakepa
Yume kararu
Atanaki hiyamu no
Washi toro kizume no tsuki

Watashi na shiro chiru
Ana kara tatome mukuru
Ritoshite kapi katsu
Hichitono kumawa nezashi

The most viewed

Sarah Brightman songs in February