BEDUMIAH

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Bedumiat alei shalechet
al pnei sadot hayom gava
ha'im bamish'olim hi mehalechet
ha'od zocheret hi leilot ahavah.
Ha'im bamish'olim hi mehalechet
ha'od zocheret hi leilot ahavah.

Metoch hagan shirah zoremet
vekol garmoshkah atzuvah
ha'im bachut zahav hi od rokemet
ha'od zocheret hi leilot ahavah
ha'im bachut zahav hi od rokemet
ha'od zocheret hi leilot ahavah.

Le'at le'at tisov shavshevet
al g'dot hanachal ahavah/ar'ba
Ha'im tzocheket hi o ne'etzevet
ha'od zocheret hi leilot ahavah.
Ha'im tzocheket hi o ne'etzevet
ha'od zocheret hi leilot ahavah.

Hakfar nirdam meyom haperech
i sham kochav echad kavah
ulai omedet hi el mul haderech
ulai zocheret hi leilot ahavah.

The most viewed