Maggie MacInnes

Calum Beag O Thìr a'Mhurain


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

'S calum beag o thìr a'mhurain
Calum beag o lub a'gheòidh
Calum beag o thìr a'mhurain
Bheireadh e luinneag air ceòl
'S calum beag o thìr a'mhurain
Calum beag o lub a'gheòidh
Calum beag o thìr a'mhurain
Bheireadh e luinneag air ceòl

Sud am bàta chaidh o riaghailt
Bàta nach iarraidh a seòl
Tonnan ga togail's 'ga leagail
'S calum 's a bhoineid 'na dhòrn
Sud am bàta chaidh o riaghailt
Bàta nach iarraidh a seòl
Tonnan ga togail's 'ga leagail
'S calum 's a bhoineid 'na dhòrn

'S calum beag o thìr a'mhurain
Calum beag o lub a'gheòidh
Calum beag o thìr a'mhurain
Bheireadh e luinneag air ceòl
'S calum beag o thìr a'mhurain
Calum beag o lub a'gheòidh
Calum beag o thìr a'mhurain
Bheireadh e luinneag air ceòl

The most viewed

Maggie MacInnes songs in January