Liquits

Fujiyumi gohan

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp


Fujiyumi Gohan
Payotoron tanguewa
oyo won toi gohane chio wong
kabuto gohan gueshuan
san peki tiago shura cague wang
iro ioto san kapei
oyo won toi gohane ichi ko, ichi ko

Ogoro ioto maestro
¿cuando voy a ser un fujiyumi gohan?
Watabe shintaro kuwana seichi kanuto
tomoko marina casio watei
wasabe picachu tallare oyuki kanuto
tomoko marina casio watei,
casio watei

Ogoro ioto maestro
¿cuándo voy a ser un fujiyumi gohan?

Payotorontangue wa
oyo won toi
choio wong
kabuto gohan gueshuan
quiero ser un fujiyumi gohan

Payotorontangue wa
oyo won toi
choio wong
kabuto gohan gueshuan
quiero ser un fujiyumi gohan

Mao tse tae kimono guarumo morita
fiyato carica casio watei
moroko Orinoco naomi tsunami
kometa panyaki canica casio watei,
casio watei

Ogoro ioto maestro
¿cuándo voy a ser un fujiyumi gohan?

Payotorontangue wa
oyo won toi
choio wong
kabuto gohan gueshuan
quiero ser un fujiyumi gohan

Payotorontangue wa
oyo won toi
choio wong
kabuto gohan gueshuan
quiero ser un fujiyumi gohan.