Moonlight

Historia Do Zapomnienia

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Dziœ ju¿ nie ma piêkna we mnie...

Dziœ zginê³a ¿ycia twego s³odycz...

Odebra³em ciê matce
Nie daj¹c nic w zamian.
Chcia³em ciê oddaæ...

Lecz ona nie pozna³a ciê ju¿

Wiem jak to boli,
Kiedy g³os mój (ciep³y)
Pali³ ciê
(Jak) ogieñ bezlitosny.
Wzrok (tak zmys³owy)
w kamieñ zmieni³ siê

Od dziœ ju¿ nie bêdê sob¹
Nie bêdê t¹,
Któr¹ grzech omin¹³
Dziœ ju¿ nie ma piêkna we mnie
Dziœ zginê³a ¿ycia twego s³odycz

(dziœ ju¿ nie bêdê t¹,
któr¹ grzech omin¹³...
Grzech sprawiania bólu).

There's no more beauty in me
now the sweetness of your life is gone
giving nothing in turn
I took you from your mother
I wanted to give you back
but she won't recognise

I know
how it hurts you
when my voice burns
you down
fire without mercy
changed my sight
into a stone

From now on I won't be myself
I won't be the one omitted by a sin
There's no more beauty in me
Now the sweetness of my life is gone


Writer/s: Konarska / Kutys / Potasz