Kemma Und Geah

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

mmmmmhhhmmm
de nåcht
fållt giatla iba s lånd
håt schwåchze roasn in da hånd
a lebn
is voll und kimmp zan end
da roasnkrånz fållt aus de händ
mmmmmhhhmmm
da tåg
rinnt goldang iban roa
a datl tuat sein eschtn schroa
mmmmmhhhmmm

The most viewed

Querschläger songs in February