Moonlight

Jesugej Von Baatur

Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Oddaæ by mo¿na
Co w sobie mam
Mówiæ i mówiæ
Bez koñca
Oddaæ by mo¿na i siebie te¿

Gdyby ktoœ zechcia³ wzi¹æ
Baga¿ ten

Otwieram wszystkie bramy swe
I mówiê podejdŸ i coœ weŸ

£zami wam p³acê za to co czujecie
Tragedia moja
Przetrwaæ pomaga wam chwile z³e
W ciszy wci¹¿ piszê
ZABIJAM SIÊ BYŒCIE MIELI CO JEŒÆ

za bardzo chcê, by zrozumia³ ktoœ
kim jestem ja
a przecie¿ to tak proste jest
otwieram wszystkie bramy swe

What's in my head
I could give back
and tell and tell
and tell with no end
I could give back
even me
if anyone wants
to take back all of it

I open all of my gates
and I say please take everything

I pay you with tears
for what you feel
what helps you to survive
it's my tragedy
all your bad days
I'm still writing quiet
I'm killing myself
to feed all of you

I want too much
to be understood
who I am
and that is so easy
look at me
I open all of my gates


Writer/s: Konarska / Potasz